Close

500.000 kroner meir til Nynorsk avissenter

Del innlegg

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stortingspresidenten og finansministeren. Utklipp frå heimesida til Stortinget. 

Stortinget skal framleis løyve direkte til språkformål. Og gir 500.000 kroner meir til Nynorsk avissenter. 

Nedanfor kan du lese grunngjeving og vedtak i familie- og kulturkomiteen i Stortinget om løyvinga til språk-, litteratur og bibliotekformål i statsbudsjettet for 2017. Først ei kort oppsummering.

Stortinget skal bestemme

Regjeringa foreslo i framlegget til budsjett at Språkrådet skulle fordele pengane til ni ulike språktiltak (blant dei Stiftinga Nynorsk avissenter), men familie- og kulturkomiteen vende tommelen ned.

Ein halv million meir

Venstre foreslo i sitt alternative budsjett at Nynorsk avissenter og Nynorsk pressekontor skal få ei ekstraløyving på 500.000 kroner kvar i 2017. Begge delar kom med i budsjettforliket med Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti, og betyr at avissenteret kan vente ei løyving på kring 2,7 millionar kroner neste år. Takk til alle!

Styret og dagleg leiar skal no sjå på korleis desse pengane kan brukast best mogleg.

Treng gode journalistar

Stortinget grunngjev ekstraløyvinga med lokalvisene er store produsentar av nynorsk, og at gode journalistar som skriv nynorsk er viktige både for journalistikken og for at innbyggjarane skal få høve til å møte nynorsk i kvardagen.

Her er heile grunngjevinga 

«Komiteen viser til at det fra denne posten (Post 73 Språkorganisasjoner) gis tilskudd til språkorganisasjoner og -tiltak. Komiteen har merket seg at det foreslås å styrke Språkrådet som språkpolitisk og språkfaglig forvaltningsorgan. Fra og med 2017 foreslås det derfor at Språkrådet forvalter bevilgningen på denne posten og fastsetter den endelige fordelingen av tilskuddene etter en faglig vurdering.

Komiteen viser til at det norske språk er identitetsskapende og felleseie. Samtidig utfordres det i stadig større grad av ulike internasjonaliseringstrender.

Komiteen mener at Stortinget fortsatt skal ha hånd om bevilgningene knyttet til tiltak og organisasjoner, og vil derfor ikke støtte regjeringens forslag til ny forvaltning av midlene.

Komiteen fremmer følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen å sørge for at Stortinget fortsatt skal ha hånd om bevilgningene knyttet til språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, i samråd med Venstre, viser til budsjettforliket der det på denne posten til sammen er bevilget 1,3 mill. kroner til ulike tiltak for å fremme nynorsk. Flertallet viser til at budsjettforliket innebærer en økning i tilskuddene til Nynorsk pressekontor med 0,5 mill. kroner, til Nynorsk avissenter med 0,5 mill. kroner og til Landssamanslutninga for nynorskkommunar med 0,3 mill. kroner. Flertallet understreker Norges ansvar for å ta vare på det språklige mangfoldet, og mener det er særdeles viktig å sørge for at nynorsk er et aktivt og synlig bruksspråk i mediebildet og i de kommunene der nynorsk er hovedmål for store eller mindre deler av befolkningen. Lokalaviser er store nynorske tekstprodusenter, og gode nynorskjournalister er viktige både for journalistikken og for at innbyggerne skal få mulighet til å møte nynorsk i hverdagen. Flertallet framhever også tiltak som gjør moderne nynorsk synlig for barn og ungdom i skoler og barnehager.»

Publisert 27. desember 2016